Algemene Voorwaarden

1. Door de aankoop van de typecursus en het invullen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) zelf een cursusovereenkomst aan te gaan met VingerVlug-Bommelerwaard.
2. Na datum van verzending of datum van aankoop en vóór aanvang typecursus, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren. Is de typecursus reeds van start, dan vervalt deze mogelijkheid van kosteloze annulering.
3. De overeenkomst wordt door VingerVlug-Bommelerwaard bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e) /de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
4. De ouder/verzorger/de cursist(e) stelt VingerVlug-Bommelerwaard voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan VingerVlug-Bommelerwaard geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
5. Het lesgeld van € 174,50 wordt bij aanmelding meteen betaald via Ideal.
6. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
7. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
8. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Meerkosten worden in rekening gebracht.
9. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
10. VingerVlug-Bommelerwaard heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus, zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
11. Mocht een les / een deel van de typecursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan zal de les online worden gegeven. Of de les / deel van de typecursus wordt verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven. Per situatie zal door VingerVlug-Bommelerwaard gekeken worden naar de meest ideale oplossing om zoveel mogelijk de normale voortgang en progressie aan te houden.
12. VingerVlug-Bommelerwaard behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren of te verschuiven naar een ander moment in het schooljaar.
13. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van VingerVlug-Bommelerwaard op de leslocatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door VingerVlug-Bommelerwaard verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
14. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet aansluiting.
15. Ouder/verzorger/de cursist(e) dient toe te zien dat de cursist(e) minimaal 15 minuten per dag thuis oefent. Dit is essentieel voor de voortgang van de typecursus. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door VingerVlug-Bommelerwaard contact met de ouder/verzorger/de cursist(e) worden opgenomen.
16. Na de achtste les zal VingerVlug-Bommelerwaard adviseren over de haalbaarheid van het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een deelnamecertificaat van VingerVlug-Bommelerwaard. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis goed is geoefend.
17. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid 2 extra weken de tijd om toch genoeg te kunnen oefenen om met een her-examen te kunnen meedoen. Meerkosten voor het her-examen worden in rekening gebracht.
18. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen-mogelijkheid worden gezocht.
19. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) /de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij VingerVlug-Bommelerwaard. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door VingerVlug-Bommelerwaard opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

Wijziging van Algemene Voorwaarden
VingerVlug-Bommelerwaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Maart 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden van VingerVlug-Bommelerwaard, statutair gevestigd te Zaltbommel, kantoorhoudende aan Hoogsdenhof 16 te Zaltbommel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam FEBA Business Support, KvK 85382892 & BTW nummer NL004089654B31.